منو
اخبار
مناسبت
با شهدا
کد مطلب: 27285 تعداد بازدید: ۲۵۵۸

نرم افزار تامین اجتماعی - نرم افزار بیمه - بخشنامه های حقوق و دستمزد از سال 1385 تا 1400

سه شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۹
نرم افزار تامین اجتماعی - نرم افزار بیمه - بخشنامه های حقوق و دستمزد از سال 1385 تا 1400

بخشنامه های حقوق و دستمزد

ردیف

عنوان

دانلود فایل

1

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1385 

دانلود

2

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1386 

دانلود

3

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1387 

دانلود

4

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1388 

دانلود

5

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1389 

دانلود

6

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1390 

دانلود

7

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1391 

دانلود

8

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1392 

دانلود

9

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1393 

دانلود

10

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1394 

دانلود

11

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1395 

دانلود

12

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1396 

دانلود

13

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1397 

دانلود

14

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1398 

دانلود

15

بخشنامه های حقوق و دستمزد سال 1399 

دانلود

16

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1400 

دانلود

17

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1401

دانلود