منو
اخبار
مناسبت
با شهدا
کد مطلب: 10742 تعداد بازدید: ۳۳۰۷

صورت مغایرت

یکشنبه ۱ تير ۱۳۹۳
به استناد ماده 89 آئین نامه مالی واحدهای حوزوی مصوبه 758، یکی از صورتهای مالی واحدهای حوزوی که بایستی توسط امین مالی، تهیه و تنظیم و توسط مدیر واحد حوزوی تأیید شود، صورت مغایرت بانکی می باشد.
-         به استناد ماده 89 آئین نامه مالی واحدهای حوزوی مصوبه 758، یکی از صورتهای مالی واحدهای حوزوی که بایستی توسط امین مالی، تهیه و تنظیم و توسط مدیر واحد حوزوی تأیید شود، صورت مغایرت بانکیمی باشد.
 
-         صورت مغایرت بانکی: فرمی است که اختلافات موجود بين صورت حساب بانك و دفاتر موسسه را در یک تاریخ مشخص تبيين مي نمايد.
 
-         اقلام صورتحساب :
الف: اقلام بسته: اقلامی است که هم در صورتحساب بانک و هم در صورتحساب دفاتر موسسه موجود می باشد.
ب: اقلام باز: اقلامی است که یا در صورتحساب بانک موجود بوده و در صورتحساب دفاتر موسسه موجود نمی باشد و یا در صورتحساب دفاتر موسسه موجود بوده و در صورتحساب بانک موجود نمی باشد.
-         اقلام باز:
الف: واریزی های نامشخص: واریزی هایی که در صورتحساب بانک ثبت شده ولی در دفاتر حسابداری ثبت نشده است.
ب: چکهای معوق : چک های صادره ای که در سیستم حسابداری ثبت ولی جهت وصول به بانک ارائه نشده است
ج: هزینه کارمزد : مربوط به هزینه صدور دسته چک ، تمبر و ... می باشد که در صورت حساب بانک ثبت شده ولی در دفاتر و سیستم حسابداری ثبت نشده است.
د: اشتباهات حسابدار: مربوط به اشتباهات حسابدار واحد حوزوی و حسابدار بانک می باشد.
ه: واریزی های بین راهی : واریزی هایی است که در سیستم حسابداری دفتر ثبت شده ولی در صورتحساب بانک ثبت نشده است
-         اقلام بسته :
اقلامی است که در صورتحساب بانک و سیستم حسابداری به درستی ثبت شده است.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         گزارش مغایرت بانکی - مدل ترازنامه ای                            
 
تاریخ مغایرت: ................................
 
حساب بانکی: ...........................................................
 
مانده آخر طبق دفتر:
0
مانده آخر طبق بانک:
0
 
 
 
 
   
 
 
اضافه می شود:
 
 
اضافه می شود:
 
 
 
 
 
 
   
 
 
واریزی بین راهی         
 
0
اعلامیه بین راهی       
 
0
 
(بستانکار بانک)
 
 
(بدهکار دفتر)
 
 
 
 
 
 
   
 
 
طبق لیست پیوست 1
 
طبق لیست پیوست 2
 
 
 
 
 
   
 
 
کسر می شود:
 
 
کسر می شود:
 
 
 
 
 
 
   
 
 
برداشتهای بانکی       
 
0
چکهای بین راهی      
 
0
 
(بدهکار بانک)
 
 
(بستانکار دفتر)
 
 
 
 
 
 
   
 
 
طبق لیست پیوست 3
 
طبق لیست پیوست 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مانده واقعی:
 
0
مانده واقعی:
 
0
 
             
تهیه کننده:
 
امین مالی:
 
مدیر استان: